WF - Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
032 364 11 44, 43, 40, fax 42
Email: kolspecfarm@sum.edu.pl

Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna

Informacje

 Informacji udziela: mgr Anna Wilczak (awilczak@sum.edu.pl) 032 364 11 44

Adres do korespondencji:

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jedności 8
41-208 Sosnowiec


Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych:
dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka         
tel. 032 364 11 52 
email: winsz@sum.edu.pl
 

 
 UWAGA - NABÓR NA SPECJALIZACJĘ

 Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na specjalizację z dziedziny Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna. ( 35 miejsc )

Dokumenty przyjmowane będą w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2014r. w biurze Kolegium Kształcenia Podyplomowego -  Sosnowiec ul. Jedności 8 Kampus E

   
Diagnosta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa w biurze Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
  2. odpis dyplomu szkoły wyższej,
  3. kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ",
  4. dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
  5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  6. kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się  o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej)

UWAGA !!! 

Komunikat CEM

W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).
W jego wyniku nastąpią istotne zmiany w przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (zwanego dalej "PESDL"). Jednakże zgodnie z § 7 rozporządzenia, w najbliższej sesji egzaminacyjnej, która będzie odbywać się w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. egzamin zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach.
Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia. Zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.
Zgłoszenie do PESDL następuje na dotychczasowych zasadach, przy czym w myśl § 7 rozporządzenia, w przypadku sesji wiosennej 2014 r. termin złożenia wymaganych dokumentów oraz elektronicznego zgłoszenia upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W kolejnych latach czynności tych dla sesji wiosennej trzeba będzie dokonać do dnia 15 stycznia.

 

Uwaga !!!

Diagności Laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej   w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach, mają obowiązek uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji w macierzystej uczelni na udział w kursach organizowanych przez inny ośrodek kształcenia.

UWAGA!!!
Zmiana adresu dla osób, które będą składały dokumenty do Egzaminu Państowowego:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
ul. Jagiellońska 29
40-032 Katowice
tel 032 207 74 49 
Konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej  -

                            Dr n med. Elżbieta Rabsztyn                          
 Szpital Chirurgii Urazowej im. J. Daaba

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Śląskie

tel. 32/393 42 43

e-mail: esr@wp.pl
Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do Kolegium Kształcenia Podyplomowego, tel.:032 364-11-43 nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 
Program specjalizacji dostępny na stronie: www.cmkp.edu.pl

INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DO SPECJALIZACJI MOŻNA UZYSKAĆ

  NA STRONIE  http://www.cem.edu.pl/


Opłata za kursy:

KONTO BANKOWE :
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
NIP 634-000-53-01
ING Bank Śląski SA O/Katowice
29 1050 1214 1000 0023 0206 7315 z dopiskiem: opłata za postępowanie kwalifikacyjne i kursy .